شنبه ۱۳۸۵/۰۷/۰۱

اعداد بزرگ


 اعداد خيلی بزرگ      شما اعداد میلیون، میلیارد وبیلیون را می شناسید. اما آیا عددهای بزرگ تر بعد ازاین ها را می دانید؟ ترتیب این اعداد به این گونه است: میلیون، میلیارد، بیلیون، تریلیون، کوادریلیون، کوینتیلیون، سیکستیلیون، سپتیلیون، اکتیلیون، نونیلیون، دسیلیون و... .      این الگوحدود سال 1484میلادی به وسیله نیکولاس چاکوئت (1488-1445Nicolas Chuquet) که اولین فرد فرانسوی نویسنده مقاله ی جبری بود، ابداع شد. چاکوئت برای نام گذاری آن سری از اعداد بزرگ که توان هایی از 10هستند از000/1000 شروع کرد و آن را میلیون نامید. سپس توان های متوالی میلیون را به صورت  10 یا همان  1000000 مرتب نمود و به گونه ای که در ستون سمت راست جدول زیرمشاهده می کنید نام گذاری کرد.هرچند که با گذرایام موضوع به همین سادگی باقی نماند. درقرن هفدهم، تعدادی از ریاضیدانان با نفوذ فرانسوی تصمیم گرفتند ازهمان نام ها برای نشان دادن توان های متوالی1000 یعنی   10یاهمان  1000 به گونه ای که در ستون وسط جدول زیر مشاهده می شود استفاده کنند.      این انحراف از سیستم چاکوئت عملی تر و بهتر به نظر می رسید وهمان سیستمی است که امروزه درایالات متحده آمریکا به کار می رود(عدد 000 000 1000 را یک بیلیون می نامند). درسال 1947 نخست وزیردولت بریتانیا، هارولد ویلسون به مجلس عوام اطلاع داد که ازاین پس در آمارهای دولتی کلمه بیلیون به جای  10 به کارمی رود. این عمل در تایید و موافقت با آمریکا بود.هرچند که سیستم اصلی چائوکت هنوز هم در بریتانیا به کارمی رود. توصیه می شود ازچنین کلماتی در ارتباطات بین المللی استفاده نشود!      بعد ازاستفاده ازسیستم آمریکایی، فرانسه درسال 1948 به سیستم اصلی چائوکت برگشت وهمچنین این سیستم برای استفاده درمباحث علمی درمجامع بین المللی مورد تصویب قرارگرفت ودرسال 1961هر سیستم دیگری غیر قانونی اعلام شد.سیستم آمریکایی در روسیه نیز استفاده می شود به جز میلیارد که به جای بیلیون به کار می رود.   n nth zillion  زیلیون             n USآمریکا World جهان 1 Million                      میلیون 106 106   Milliard                    میلیارد   109 2 Billion                        بیلیون 109 1012 3 Trillion                    تریلیون 1012 1018 4 Quadrillion         کوادریلیون 1015 1024 5 Quintillion  کوینتیلیون         1018 1030 6 Sextillion            سیکستیلون 1021 1036 7 Septillion             سپتیلیون   1024 1042 8 Octillion                  اکتیلیون 1027 1048 9 Nonillion                نونیلیون 1030 1054 10 Decillion دسیلیون                1033 1060 11 Undecillion           آندسیلیون 1036 1066 12 Dodecillion          دودسیلیون
duodecillion 1039 1072 13 Tredecillion تریدسیلیون       1042 1078 14 Quattuordecillion کواتردسیلیون                          1045 1084 15 Quindecillion    کویندسیلیون 1048 1090 16 Sexdecillion  سیکسدسیلیون  1051 1096 17 Septendecillion سپتندسیلیون 1054 10102 18 Octodecillion     اکتودسیلیوم 1057 10108 19 Novemdecillion نومدسیلیون 1060 10114 20 Vigintillion         ویجینتیلیون 1063 10120 n nth zillion                          زیلیونn USآمریکا Worldجهان 21 Unvigintillionآنویجینتیلیون               1066 10126 22 Dovigintillionدویجینتیلیون                duovigintillion 1069 10132 23 Trevigintillionترویجینتیلیون              1072 10138 24 Quattuorvigintillionکواترویجینتیلیون 1075 10144 25 Quinvigintillionکوین ویجینتیلیون       1078 10150 26 Sexvigintillion       سیکس ویجینتیلیون 1081 10156 27 Septenvigintillion    سپتن ویجینتیلیون 1084 10162 28 Octovigintillionاکتوویجینتیلیون          1087 10168 29 Novemvigintillion نوم ویجینتیلیون     1090 10174 30 Trigintillionتری جینتیلیون                 1093 10180 31 Untrigintillionانتریجینتیلیون              1096 10186 32 Dotrigintillionدوتریجینتیلیون             duotrigintillion 1099 10192 33 Tretrigintillion         ترتریجینتیلیون   10102 10198 40 Quadragintillion       کوادراجینتیلیون 10123 10240 50 Quinquagintillion   کوئینکواجینتیلیون 10153 10300 60 Sexagintillion             سیکیاجینتیلیون 10183 10360 70 Septuagintillion            سپتاجینتیلیون 10213 10420 80 Octogintillionاکتاجینتیلیون                10243 10480 90 Nonagintillion               نوناجینتیلیون 10273 10540 100 Centillionسنتیلیون                             10303 10600                                                                                         برداشت مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است.                          
نوشته شده توسط علی قمی اویلی در 7:31 |  لینک ثابت   •